Usvojena Strategija za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

25. Februar 2020.

Vlada Republike Srbije usvojila je 13. februara 2020. godine Strategiju za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Strategija obuhvata period od 2020-2024. godine i  prateći Akcioni plan za period 2020-2022.

Strategiju je izradio Stručni tim Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma koji su činila 42 člana koji su predstavljali 23 institucije. Priliku da učestvuju u izradi Strategije i dostave svoje komentare imali su, putem javne rasprave, i predstavnici nevladinog i privatnog sektora, a podršku izradi Strategije pružio je i Projekat „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.  Podrška Projekta ogledala se u obezbeđivanju domaće i strane ekspertize i organizaciji radionica, kako bi Strategija bila pripremljena u skladu sa evropskim i svetskim standardima.

Opšti cilj usvojene Strategije  je aktivna saradnja javnog i privatnog sektora i pristup zasnovan na analizi i proceni rizika.

Pored opšteg cilja, Strategija je jasno definisala i četiri posebna cilja: 1) smanjivanje rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje kroz kontinuirano unapređenje strateškog, zakonodavnog i institucionalnog okvira, 2) sprečavanje unošenja u finansijski i nefinansijski sistem imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom, 3) efikasno i delotvorno kažnjavanje izvršilaca krivičnog dela pranja novca i oduzimanje nezakonito stečene imovine i 4) uočavanje i otklanjanje pretnji od finansiranja terorizma i kažnjavanje izvršilaca krivičnog dela finansiranja terorizma.

Aktivnosti koje su bile definisane akcionim planom koji je pratio prethodnu Nacionalnu strategiju za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma su ispunjene, i tako su stvoreni uslovi za donošenje novog strateškog okvira i akcionog plana za period od naredne četiri godine.